ورود به سیستم
 


کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید!
 
 
فهرست اصلی
 
ارتباط با ما

تلفن گویا: 35949164-021
سامانه پیامکی: 300074720
رایانامه: salehinportal@chmail.ir

دوره های موجود مرکز آموزش های مجازی سازمان بسیج


اعلام خواهد شد

تاریخ آزمون

تاریخ پایان
تاریخ شروع
نام استاد
 نوع دوره
نام دوره
کد دوره
ردیف
93/3/20 94/3/4 93/12/28 مرکز مهارتی اینترنت 1002 1
93/3/21 94/3/4 93/12/28 مرکز مهارتی ورد 2002 2
 93/3/22  94/3/4  93/12/28  مرکز  مهارتی  اکسل  3002  3
 93/3/23  94/3/4  93/12/28  مرکز  بصیرتی  مهدویت  4002  4
اعلام خواهد شد
 ادامه دارد
 93/12/28  مرکز  قرآن و معارف
 درس های قرآنی
 Qur-001 5
اعلام خواهد شد
 ادامه دارد
93/12/14
مرکز
 قرآن و معارف  امر به معروف
 AMR-001 6
اعلام خواهد شد  ادامه دارد 93/04/14 مرکز
 بصیرتی بصیرت و اندیشه های امام خمینی BAS-01  7
اعلام خواهد شد  ادامه دارد 93/04/21 مرکز
  بصیرتی  زمینه های شکل گیری انقلاب اسلامی
BAS-02
 8
اعلام خواهد شد   ادامه دارد   93/12/28  مرکز  رسمی بسیج
 مربیان BASIJ-01 
9
اعلام خواهد شد  ادامه دارد
 93/12/28 مرکز   رسمی بسیج  سرگروه مقدماتی
 BASIJ-02  10
  ادامه دارد   93/12/28  مرکز   رسمی بسیج  سرگروه تکمیلی
 BASIJ-03   11